Podmienky #aktinchallenge

Všeobecné soutěžní podmínky #aktinchallenge

 1. Úvodní ustanovení

  1. Předmětem těchto všeobecných soutěžních podmínek (dále jen „Soutěžní podmínky“) je stanovit závazná pravidla, na jejichž základě budou probíhat soutěže provozované na webových serverech Pořadatele.

  2. Vztahy Pořadatele se Soutěžícími se řídí těmito Soutěžními podmínkami (dále jen „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky Soutěže nebo oznámení o vyhlášení Soutěže, umístěné na webových serverech Pořadatele.

  3. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společnostmi Meta Platforms Ireland Ltd a ByteDance Ltd. a nijak s ní nesouvisí;

 • společnostmi Meta Platforms Ireland Ltd a ByteDance Ltd. vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

Definice použitých pojmů

 1. Pořadatelem je společnost Vilgain s.r.o. se sídlem Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Česko., IČ 29269555,  DIČ CZ29269555 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69673. Kontaktní údaje osoby reprezentující Pořadatele je Jakub Horký, e‑mail: namitka@aktin.cz.

 2. Servery Pořadatele jsou servery: aktin.cz, aktin.sk a vilgain.com.

 3. Soutěžícím může být pouze osoba, která je řádně zaregistrována na příslušném serveru / serverech Pořadatele v souladu s https://aktin.cz/obchodni‑podminky

 4. Soutěžícím je osoba účastnící se Soutěže vyhlášené Pořadatelem.

 5. Výhercem soutěže jsou dva Uživatelé, kteří  dosáhl nejvyššího počtu bodů. Prvním výhercem je Uživatel s nejvyšším počtem bodů v kategorii Muži, druhým výhercem je Uživatel s nejvyšším počtem bodů v kategorii Ženy. Viz. sekce 5.1.  Pokud bude na konci soutěže více soutěžících s nejvyšším počtem bodů, rozhodne o vítězi bonusový úkol, který bude posouzen pořadatelem soutěže.  Výherce se vyhlašuje po skončení soutěže.

 6. Soutěž bude vyhlášena na příslušném Serveru / serverech, a řídí se dle těchto Soutěžních podmínek.

 7. Začátkem Soutěže je 9.1.2023.

 8. Koncem Soutěže je 18.4.2023.

Obecná pravidla

 1. Soutěží se mohou účastnit pouze Uživatelé, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami, kdy se má za to, že každý, kdo se do Soutěže zapojí, resp. splní byť jeden soutěžní úkol se Soutěžními podmínkami souhlasí.

 2. Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let, nebo osob starší 15ti let, za kterou v průběhu soutěže a při realizaci výhry zodpovídá zákonný zástupce.

 3. Soutěže se nemohou účastnit osoby, které nesouhlasí s těmito Soutěžními podmínkami.

 4. Výhra je předána Pořadatelem nejpozději do 30 dnů od určení Výherce, a to buď osobně nebo zaslání poštou na kontaktní adresu, kterou uvede Výherce při komunikaci o sdělení výhry Pořadatelem. Kontaktní adresa musí být v České nebo Slovenské republice. Předáním výhry dopravci je splněna povinnost předání výhry Výherci.

 5. Za doručení poštou je v tomto případě považováno doručení prostřednictvím České pošty a.s., případně jinou zásilkovou službou.

 6. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. S tímto je Soutěžící srozuměn.

 7. Na výhru nevzniká právní nárok

Průběh Soutěže

 1. Pokud se chce soutěžící účastnit soutěže, musí se zaregistrovat na jednom ze serverů pořadatele v sekci “/challenge”.

 2. Soutěžící dostane od Pořadatele na začátku Soutěže seznam úkolů, který bude po dobu soutěže plnit. Každý úkol má předem stanovený počet bodů, dle jeho obtížnosti.

 3. Plněním úkolu se rozumí provedení příslušného úkolu a současně pořízení foto/video záznamu daného úkolu plněného Soutěžícím a následně jeho nahrání v sekci “Nahrát důkaz”. Soutěžící se zavazuje, že na foto/videu nebude žádná jiná osoba, než on sám a že toto video nebude porušovat platné právní předpisy.

 4. Řádnost splnění úkolu (zejména jeho správné provedení) bude posuzovat 3-členná komise složená ze zaměstnanců společnosti Vilgain s.r.o. na základě nahraného foto/videa. Po potvrzení splnění úkolu obdrží každý soutěžící předem daný počet bodů.

 5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo požádat o dodatečný důkaz k úkolu, u něhož není patrné jeho řádné provedení či pokud má podezření o nekalé aktivitě tj. podvádění.

Ceny

 1. Na konci soutěže tj. 18.04.2023 budou vybráni dva výherci - jeden v mužské a jeden v ženské kategorii. Výherci budou mít do konce každého kalendářního měsíce, počínaje květnem 2023 a konče prosincem 2023, možnost odebrat měsíčně produkty značky Vilgain ve výši až 1 500 Kč (včetně DPH) zcela zdarma.  

 2. Body nasbírané v soutěži může po jejím ukončení každý soutěžící, který dosáhl alespoň úrovně 1, uplatnit na ceny uvedené v tabulce níže.

 3. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tyto Soutěžní podmínky. Každou změnu Soutěžních podmínek pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako Soutěž vyhlásil.

Úroveň odměnyPočet bodůOdměna
Úroveň 1400 bodůPoukaz na slevu -10 % k nákupu nad 1000 Kč / 40 EUR - expirace 30 dní
Úroveň 2
500 bodů
Trofej‑shaker #aktinchallenge
Úroveň 31000 bodůPoukaz na protein nebo ponožky nebo shaker k nákupu zdarma - expirace 30 dní
Úroveň 41500 bodůAktivácia zľavy -10% na produkty Vilgain do 31.10.2023. Platí obmedzenie využitia na jeden nákup mesačne.
Úroveň 52000 bodůTričko #aktinchallenge
 1. Práva a povinnosti soutěžícího

  1. Soutěžící prohlašuje, že se účastní Soutěže dobrovolně.

  2. Soutěžící je povinen uvést Pořadateli úplné a pravdivé kontaktní údaje, které jsou důležité pro získání a zaslání/předání výhry.

  3. V případě že Výherce nebude na výzvu reagovat do 3 pracovních dnů, propadá výhra ve prospěch Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo na stanovení náhradního výherce, který se tímto dostává na výherní pořadí původního Výherce, který na výzvu nereagoval.

  4. Komunikace ze strany Pořadatele proběhne buď telefonicky, v případě že soutěžící uvedl telefonický kontakt, nebo prostřednictvím elektronické pošty či přes sociální síť Instagram, tj. zasláním e‑mailu.

  5. Soutěžící se zavazuje nesdílet svůj uživatelský účet (Aktin.cz nebo Aktin.sk) s jinou osobou a udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti. 

  6. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil Pořadateli, sobě, dalším Soutěžícím nebo třetí straně jakoukoliv újmu.

 2. Práva a povinnosti Pořadatele

  1. Pořadatel je povinen informovat Výherce o skutečnosti, že se stal Výhercem do 10 dnů od ukončení Soutěže, a to prostřednictvím emailu, který uvedl Výherce při registraci Uživatele na jednom ze Serverů Pořadatele.

  2. Pořadatel splní svou povinnost vydat Výherci výhru jejím předáním dle čl. 3.4 a 3.5 Soutěžních podmínek

  3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra Výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou.

  4. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, či ukončit bez udání důvodů. V takovém případě nemá Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

  5. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. 

  6. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou újmu na zdraví a prosí všechny účastníky, aby kladli důraz na jejich bezpečnost a uvědomili si, že soutěž je na vlastní nebezpečí.

  7. Pořadatel si vyhrazuje právo sdílet na svých serverech jakýkoliv obsah, který byl sdílen soutěžícími, resp. mu byl poslán jako důkaz, a týká se soutěže.

  8. ​​Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

Osobní údaje a autorská práva

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.

 2. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Facebook / Instagram / TikTok, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců) a dále příspěvky soutěžícího a foto/videa znázorňující soutěžícího při plnění úkolů, které soutěžící pořadateli pošle;

 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Soutěžních podmínek a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry a za účelem marketingu;

 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Soutěžních podmínkách);

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);

 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby. Ti však jsou oprávněni s osobními údaje zpravovávat pouze dle zadání Pořádatel ;

 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů): Jakub Horký, e‑mail: namitka@aktin.cz.,

V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.

Vzhledem k tomu, že soutěžní příspěvky a foto/videa mají povahu díla chráněného autorským zákonem, soutěžící zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.aktin,cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,

 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo zaujaly.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Soutěžní podmínky jsou vytvořeny v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky. Uživatel Serverů Pořadatele svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.

 2. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto Soutěžních podmínek. V tomto případě Pořadatel oznámí změny upozorněním na svých Serverech.

 3. Tyto Soutěžní podmínky jsou platné ode dne 1.1.2023