Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Vilgain s.r.o. so sídlom Smetanova 1022/19, Brno 60200, identifikačné číslo: 29269555 zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 69673 pre predaj tovaru prostredníctvom on‑line obchodu umiestneného na internetovej adrese http://aktin.sk v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení, v spojení so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Vilgain s.r.o., so sídlom Smetanova 1022/19, Brno 602 00, identifikačné číslo: 29269555, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, oddiel C, vložka 69673 ( ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") v spojení so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v platnom znení, v spojení so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len "kúpna zmluva") uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://aktin.cz (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť aj v českom jazyku, ktorý sa považuje za zrozumiteľný aj v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy medzi Českou republikou a Slovenskou republikou.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Používateĺsky účet

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "používateľský účet"). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v používateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho používateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť či pozastaviť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok) alebo v prípade, keď kupujúci vykazuje známky správania v rozpore s platnými zákonmi Českej republiky a Slovenskej republiky alebo dobrými mravmi.

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 4 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. sa použije primerane najneskôr v okamihu začatia postupu vytvárania objednávky, pričom sú na webovom rozhraní obchodu predávajúceho uvedené jasné a čitateľné informácie o prípadných obmedzeniach dodávky tovaru, ako aj informácie o spôsoboch platby, ktoré je možné použiť na úhradu za tovar alebo službu.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskéj republiky.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne platobnou kartou cez platobnú bránu GPwebpay prevádzkovanú spoločnosťou Global Payments Europe, s.r.o. so sídlom V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27088936.

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 24 hodín od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby (t.j. číslo objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. 

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v tlačenej podobe na adresu kupujúceho spoločne s tovarom.

4.9. „Študentská zľava“ je poskytovaná prostredníctvom služby spoločnosti GTS ALIVE, s.r.o., IČ: 26193272, zapísanou v Obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 78560, so sídlom na adrese Na Maninách 1092/20, 170 00, Praha 7. Nárokovanie si „Študentskej zľavy“ je podmienené vlastnením platného študentského preukazu, ktorý je vydaný spoločnosťou GTS ALIVE, s.r.o. typu ISIC, ISIC SCHOLAR (ŠKOLÁK), ITIC, IYTC alebo ALIVE. Študentský preukaz sa vždy validuje pri odoslaní objednávky, v ktorej sa tento typ uplatnenej zľavy vyskytuje. Údaje o študentskom preukaze sa automaticky odosielajú on‑line spoločnosti GTS ALIVE, s.r.o. k okamžitej validácii. V prípade, že overenie je nevalidné, je zákazník s touto skutočnosťou oboznámený, a môže nárokovanie zľavy odvolať odstránením zľavy z košíka. V prípade, že nie je validácia možná z dôvodu výpadku služby zo strany GTS ALIVE, s.r.o., je nutné, počkať na obnovu prevádzkovania tejto služby, prípadne objednávku odoslať bez nároku na zľavu. Študentská zľava sa vždy uplatňuje do svojej maximálnej výšky tzn. študentská zľava sa nepripočítava, k už aplikovanej zľave. Študentskú zľavu nie je možné kombinovať so zľavovými poukazy. Predávajúci si taktiež nárokuje na možnosť preukázania sa platným študentským preukazom pri predaní zásielky. Zľava je určená výhradne pre majiteľa študentského preukazu, a pri akomkoľvek podozrení zneužitia tejto zľavy si vyhradzuje právo túto činnosť eliminovať bez nutnosti udania dôvodu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z., nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania a osobitných požiadaviek kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľ zašle:

a) písomne, vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy na adresu Trnkova 3130/119B, 628 00 Brno‑Líšeň

b) elektronicky, vyplnením vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy na e‑mailovú adresu podpora@aktin.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. K vrátenie tovaru do 10 kg (niektoré pobočky umožňujú iba 5 kg), môže kupujúci využiť vrátenie tovaru zadarmo skrze niektorú z pobočiek Zásilkovna. Na pobočku Zásilkovna stačí priniesť tovar spolu s reklamačným formulárom a nadiktovať obsluhu kód 99215802. Obsluha pobočky Zásilkovna vytlačí štítok a zaistí odoslanie Zásielky naspäť k nám.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5. Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutý. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. V prípadoch, keď má kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. Preprava a dodanie tovaru

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané. Viac v odseku Doprava a platby.

7. Práva z chybneho plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa najmä pri ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov,

7.2.5. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.

7.5. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho. Reklamačný poriadok je prílohou obchodných podmienok.

8. Ďalšie práva a povinnisti zmluvných strán

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) zákona č. 102/2014 Z.z. v spojení s § 2 písm. s) zákona č. 250/2007 Z.z. v platnom znení.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy podpora@aktin.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pre riešenie sporov on‑line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on‑line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernicu 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on‑line).

8.6. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Na ochranu osobných údajov Kupujúceho sú použité tieto podmienky pre ochranu osobných údajov.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookie

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v jeho používateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

12. Elektronická evidencia tržieb

12.1. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtovný doklad (účtenku). Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

13.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, adresa elektronickej pošty podpora@aktin.sk, telefón +421 950 103 428 .

V Brne dňa 1. 11. 2018.

Zrušenie objednávky

Vrátenie/výmena tovaru v zákonnej lehote

Postup pri vrátení tovaru:

1. Informujte nás o zámere vrátiť tovar prostredníctvom e‑mailu podpora@aktin.sk.

2. V prípade, že budete požadovať výmenu za iný tovar, uveďte skutočnosť do správy, aby sme mohli potvrdiť rezerváciu.

3. V prípade, že budete požadovať vrátenie peňazí za tovar poštovou poukážkou a nie prevodom na bankový účet v ČR, cena za túto službu bude zohľadnená do ceny.

4. V prípade, že vrátený tovar je časťou objednávky, ktorej patrila doprava zadarmo (aktuálne podmienky dopravy zadarmo sú uvedené tu) a nebolo Vám teda účtované dopravné a cena objednávky sa vrátením časti objednávky zníži pod tento limit, sme oprávnení ponížiť vrátenú sumu o dopravné, pretože nebola splnená podmienka pre získanie výhody dopravného zadarmo.

5. V prípade výmeny za iný tovar sme oprávnení účtovať dopravné podľa zvoleného dopravcu.

6. Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr než dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na reklamačné oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný).

V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku! Nebude prijatý a odoslaný späť. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

Reklamácia tovaru

Nekompletný alebo odlišný tovar

Ak bol doručený tovar nekompletný alebo nezodpovedá objednanému typu, prosíme informujte nás prostredníctvom e‑mailu (podpora@aktin.sk). Celú situáciu preveríme a navrhneme riešenie. 

Poškodený tovar

Pri preberaní tovaru od prepravcu si starostlivo skontrolujte obsah zásielky. Poškodený tovar nepreberajte. Ak je tovar poškodený aj napriek tomu, že obal bol neporušený, informujte prepravcu. Viac informácií nájdete nižšie v sekcii Reklamácie u prepravcu. 

Záručná doba

Pri potravinách a doplnkoch stravy je záručná doba uvedená na obale. U ostatného tovaru je záruka 24 mesiacov od prevzatia. Záruku nie je možné uplatniť na bežné opotrebovanie tovaru a na darčeky k tovaru. V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, má právo ho reklamovať.

O reklamácii tovaru dajte vedieť na podpora@aktin.sk, popíšte nám dôvod reklamácie a tovar odošlite spoločne s daňovým dokladom a kópiou zaslaného e‑mailu na adresu Trnkova 3130/119B, 628 00 Brno‑Líšeň.

O prijatí tovaru do reklamačného konania budete informovaní do troch pracovných dní od prijatia zásielky. Reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O spôsobe vybavenia bude zákazník informovaný naším pracovníkom buď prostredníctvom e‑mailu alebo telefonicky.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý je dostupný tu.

Reklamácie u prepravcu

Pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia, nepreberajte.

Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený, je potrebné o tejto skutočnosti čo najskôr informovať prepravcu, v závislosti od druhu vami vybranej prepravy.

Metódy dopravy a platby

Aktuálny zoznam dopravných a platobných metód nájdete tu.