Psychohygiena: cesta za duševným zdravím

Mgr. Barbora Matějčková
Mgr. Barbora Matějčková 1. 9. 2023
4 min. 2 Páči sa mi Komentáre Uložiť článok
Psychohygiena: cesta za duševným zdravím
  • Cieľom psychohygieny je prehĺbiť či znovuobjaviť duševné zdravie.
  • Udržuje jedinca v psychickej rovnováhe.
  • Je užitočná pre každého z nás bez výnimky.

Čo to psychohygiena vlastne je?

Psychohygiena, často nazývaná „duševná hygiena“, je súbor pravidiel a metód, ktorých cieľom je prehĺbenie či znovunájdenie duševného zdravia človeka.

Poskytuje návod, akým spôsobom je vhodné prispôsobiť svoj životný štýl a okolité podmienky, aby sa zabránilo nepriaznivým vplyvom číhajúcim v prostredí dnešnej doby, ako je stres, neustále náhlenie a pod. Navyše by sa proti týmto vplyvom mal človek stať odolnejší a vyrovnanejší, čo všeobecne prispieva k preventívnej ochrane pred psychickými ťažkosťami, ktoré sa v krajnom prípade môžu premietnuť aj na fyzickej úrovni človeka a prejaviť sa napr. potením, búšením srdca atď.

Pre koho je určená?

Ako prvé psychohygiena cieli na duševne zdravých ľudí a jedincov na hranici medzi zdravím a chorobou. Prináša podnety, ktoré upevňujú ich zdravie a stimuly ukazujúce človeku, ako efektívne vzdorovať a bojovať proti chorobám a ktoré navyše pomáhajú nájsť príčiny prípadných začínajúcich ťažkostí. V neposlednom rade je nevyhnutná aj pre ľudí, ktorí už nejakým duševným ochorením trpia – môže im pomôcť skrátiť ich dobu liečenia. Jednoducho povedané, psychohygienu potrebuje úplne každý z nás!

Problém psychohygieny dospelého človeka

Vlastne by úplne jednoducho stačilo, keby sa dnešní „dospeláci“ zamysleli sami nad sebou a urobili len drobné úpravy vo svojich životoch. Niektorí sú neúspešní len pre to, že nevedia, ako si zorganizovať život. Ďalší si zase stanovili príliš vysoké ciele, ktoré nezodpovedajú ich schopnostiam a zručnostiam.

Psychohygiena veľmi úzko súvisí so systémom hodnôt človeka a každý z nás by si, práve najneskôr v dospelom veku, mal sám pre seba ujasniť, čo je pre neho dôležité, čomu dať prednosť a kam bude smerovať svoje úsilie ďalej.

Metódy a pravidlá psychohygieny

Rôzne metódy a pravidlá psychohygieny je vhodné mať na pamäti priebežne, kedykoľvek počas dňa, a to aj keď sa človek cíti dobre a spokojne. Jedinec tak neustále pracuje na udržiavaní svojej psychickej rovnováhy a duševného zdravia. Ak sa však ocitne v situácii životnej krízy, je ich prevádzanie do praxe viac ako žiaduce.

Medzi typy psychohygienických metód a pravidiel môžeme zaradiť napríklad:

Psychohygiena: cesta za duševným zdravím

Psychohygiena ako vhodná ochrana duševného zdravia

Duševné zdravie má priamy vplyv aj na telesné zdravie. Veľmi veľa chorôb začína práve poruchou duševnej rovnováhy. Do týchto chorôb patria najmä civilizačné choroby typické pre dnešnú dobu, ktoré sú v prvom rade spôsobené faktormi neovplyvniteľnými, kam je možné zaradiť:

  • pohlavie,
  • rodinnú anamnézu.

Ďalej na ne majú vplyv faktory premenlivé, ktoré je možné dodržiavaním pravidiel psychohygieny určite ovplyvniť. Ide napríklad o:

  • nadpriemernú konzumáciu vysoko kalorických potravín, cukru, kávy a alkoholu,
  • nedostatok pohybu.

Do najčastejších civilizačných chorôb zaraďujeme cievne ochorenia, cukrovku a ďalej aj rôzne psychické problémy ako je depresia, únavový syndróm, syndróm vyhorenia a ďalšie.

Ďalšie faktory

Medzi iné dôvody preukazujúce dôležitosť duševného zdravia patrí sociálna oblasť človeka. Je dokázané, že medziľudské vzťahy posilňujú odolnosť voči stresu a nadmernej záťaži a začlenenie človeka do sociálnej štruktúry je tak ďalší významný faktor psychickej pohody a zdravia.

Jedinec, ktorý nie je úplne duševne zdravý, znamená možné riziko pre tieto vzťahy. Neurotický spôsob správania je totiž sociálne veľmi nákazlivý a navyše správanie nevyrovnaného jedinca zraňuje a vyčerpáva často práve ľudí jemu najbližších, citovo s ním najhlbšie spútaných – najčastejšie z manželského či rodinného života.

Možno teda súhrnne povedať, že všeobecnou podmienkou duševného zdravia je vnútorná harmonická asertívna osobnosť s vysokým sebavedomím žijúca v pozitívnych vzťahoch. Medzi základné kritériá duševného zdravia patria:

  • realistické poňatie seba samého a tendencia k sebarealizácii.
  • vnútorná integrácia založená na jednotnom poňatí sveta a seba samého – aj svojho miesta na svete (zmysle života).
  • autonómia – relatívna nezávislosť na vonkajšom prostredí a jeho zvládanie.

Čo si z toho odniesť?

Psychohygiena obsahuje súbor pravidiel, ktoré prehlbujú alebo pomáhajú znovu nájsť duševné zdravie človeka. Duševná hygiena poskytuje návod, ako vhodne prispôsobiť svoj životný štýl, aby sa človek ochránil pred nepriaznivými vplyvmi svojho okolia. Je vhodná úplne pre každého, či už je človek zdravý, alebo chorý.

Psychohygiena má svoje pravidlá a metódy, ktoré v prípade, že človek bude poctivo a priebežne praktizovať, mal by si tým zaručiť dokonalú prevenciu a následnú odolnosť a vyrovnanosť svojho psychického života.

Pridaj sa k 42 tis. odberateľov

Každému z nich raz týždenne vyberáme tie najlepšie články, ktoré sú určené 100% práve jemu.

Odoberať
2 Páči sa mi Uložiť článok